معمولاً لبخند شخص را دوست داشتنی و مثبت نشان می دهد.